શનિવારે કરો હનુમાનજી ૧૦૮ નામ જાપ..તમારા દરેક સંકટ થશે દૂર…

હનુમાન નામાવલી – 108 નામ
ૐ શ્રી આંજનેયાય નમઃ
ૐ મહાવીરાય નમઃ
ૐ હનુમતે નમઃ
ૐ મારુતાત્મજાય નમઃ
ૐ  તત્ત્વજ્ઞાનપ્રદાય નમઃ
ૐ સીતાદેવીમુદ્રાપ્રદાયકાય નમઃ
ૐ અશોકવનિકાચ્ચેત્રે નમઃ
ૐ સર્વમાયાવિભંજનાય નમઃ
ૐ સર્વબંધવિમોક્ત્રે નમઃ
ૐ રક્ષોવિધ્વંસકારકાયનમઃ
ૐ વરવિદ્યા પરિહારાય નમઃ
ૐ પરશૌર્ય વિનાશનાય નમઃ
ૐ પરમંત્ર નિરાકર્ત્રે નમઃ
ૐ પરમંત્ર પ્રભેદકાય નમઃ
ૐ સર્વગ્રહ વિનાશિને નમઃ
ૐ ભીમસેન સહાયકૃતે નમઃ
ૐ સર્વદુઃખ હરાય નમઃ
ૐ સર્વલોક ચારિણે નમઃ
ૐ મનોજવાય નમઃ
ૐ પારિજાત ધૃમમૂલસ્થાય નમઃ
ૐ સર્વમંત્ર સ્વરૂપવતે નમઃ
ૐ સર્વતંત્ર સ્વરૂપિણે નમઃ
ૐ સર્વયંત્રાત્મકાય નમ

ૐ કપીશ્વરાય નમઃ
ૐ મહાકાયાય નમઃ
ૐ સર્વરોગહરાય નમઃ
ૐ પ્રભવે નમઃ
ૐ બલસિદ્ધિકરાય નમઃ
ૐ સર્વવિદ્યાસંપત્ર્પદાયકાય નમઃ
ૐ કપિસેના નાયકાય નમઃ
ૐ ભવિષ્યચ્ચતુરાનનાય નમઃ
ૐ કુમાર બ્રહ્મચારિણે નમઃ
ૐ રત્નકુંડલ દીપ્તિમતે નમઃ
ૐ સંચલદ્વાલ સન્નદ્ધલંબમાન શિખોજ્જ્વલાય નમઃ
ૐ ગંધર્વ વિદ્યાતત્ત્વજ્ઞાય નમઃ
ૐ મહાબલપરાક્રમાય નમઃ
ૐ કારાગૃહ વિમોક્ત્રે નમઃ
ૐ શૃંખલાબંધવિમોચકાય નમઃ
ૐ સાગરોત્તારકાય નમઃ
ૐ પ્રાજ્ઞાય નમઃ
ૐ રામદૂતાય નમઃ
ૐ પ્રતાપવતે નમઃ
ૐ વાનરાય નમઃ
ૐ કેસરીસુતાય નમઃ
ૐ સીતાશોક નિવારણાય નમઃ
ૐ અંજના ગર્ભસંભૂતાય નમઃ
ૐ બાલાર્ક સદૃશાનનાય નમઃ
ૐ વિભીષણ પ્રિયકરાય નમઃ
ૐ દશગ્રીવ કુલાંતકાય નમઃ
ૐ લક્ષ્મણ પ્રાણદાત્રે નમઃ
ૐ વજ્રકાયાય નમઃ
ૐ મહાદ્યુતયે નમઃ
ૐ ચિરંજીવિને નમઃ
ૐ રામભક્તાય નમઃ
ૐ દૈત્યકાર્ય વિઘાતકાય નમઃ
ૐ અક્ષહંત્રે નમઃ
ૐ કાંચનાભાય નમઃ
ૐ પંચવક્ત્રાય નમઃ
ૐ મહાતપસે નમ
ૐ લંકિણીભંજનાય નમઃ
ૐ શ્રીમતે નમઃ

ૐ સિંહિકાપ્રાણભંજનાય નમઃ
ૐ ગંધમાદન શૈલસ્થાય નમઃ
ૐ લંકાપુર વિદાહકાય નમઃ
ૐ સુગ્રીવ સચિવાય નમઃ

ૐ ધીરાય નમઃ
ૐ શૂરાય નમઃ
ૐ દૈત્યકુલાંતકાય નમઃ
ૐ સુરાર્ચિતાય નમઃ
ૐ મહાતેજસે નમઃ
ૐ રામચૂડામણિ પ્રદાય નમઃ
ૐ કામરૂપિણે નમઃ
ૐ શ્રી પિંગળાક્ષાય નમઃ
ૐ વાર્ધિમૈનાકપૂજિતાય નમઃ
ૐ કબળીકૃત માર્તાંડમંડલાય નમઃ
ૐ વિજિતેંદ્રિયાય નમઃ
ૐ રામસુગ્રીવ સંધાત્રે નમઃ
ૐ મહારાવણ મર્દનાય નમઃ
ૐ સ્ફટિકાભાય નમઃ
ૐ વાગધીશાય નમઃ
ૐ નવવ્યાકૃતિ પંડિતાય નમઃ
ૐ ચતુર્બાહવે નમઃ
ૐ દીનબંધવે નમઃ
ૐ મહાત્મને નમઃ
ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ
ૐ સંજીવન નગાર્ત્રે નમઃ
ૐ શુચયે નમઃ
ૐ વાગ્મિને નમઃ
ૐ દૃઢવ્રતાય નમઃ
ૐ કાલનેમિ પ્રમથનાય નમઃ
ૐ હરિમર્કટ મર્કટાયનમઃ
ૐ દાંતાય નમઃ
ૐ શાંતાય નમઃ
ૐ પ્રસન્નાત્મને નમઃ
ૐ શતકંઠ મદાપહૃતેનમઃ
ૐ યોગિને નમઃ
ૐ રામકથાલોલાય નમઃ
ૐ સીતાન્વેષણ પંડિતાય નમઃ
ૐ વજ્રનખાય નમઃ
ૐ રુદ્રવીર્ય સમુદ્ભવાય નમઃ
ૐ ઇંદ્રજિત્પ્રહિતામોઘ બ્રહ્માસ્ત્રનિવારકાય નમઃ
ૐ પાર્થધ્વજાગ્ર સંવાસિને નમઃ
ૐ શરપંજર ભેદકાય નમઃ

ૐ દશબાહવે નમઃ
ૐ લોકપૂજ્યાય નમઃ
ૐ જાંબવતીત્પ્રીતિવર્ધનાય નમઃ
ૐ સીતાસમેત શ્રીરામપાદસેવાદુરંધરાય નમઃ

pinal patel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *